Gothica Bononiensia1

f. 1r
1.[........................]an. nasei unsis f(rauj)a g(u)þ unsar,
2.[......................a]f þiudom, in þaimei nu ba[.........]
3.[........................]jane allai iþ [...]indo unsib-
4.[jaim jah frawau]rhtaim [wis]andam bisunja-
5.ne uns[is......]ta ald, ak ei þu f(rauj)a bairgais un-Ps. 11:8
6.sis jah gawitais unsis faura kunja þamm[a] du
7.aiwa. Inuh þis jah sa [lukana] praufetus da-
8.[.....]arb[...] leik [.....]uh [ ]an[d] kuni manne du
9.[.....] ize f(rauj)in, jah skama [..h]ropeiþ qiþandans
10.[na]sei mik f(rauj)a unte faira[...] swe [....] aiþþau air an[...]
11.nasei mik f(rauj)a unte [þu is] saei nasjai. ufar þuk f(rauj)a
12.nih airus nih aggilus nih andbahts nih ahmacf. Is. 63:9
13.ak silba f(rauj)a qimai nasjan [...............]swa auk jahRm. 7:24
14.pawlus qiþiþ wainahs ik manna hvas mik lau-
15.seiþ us þamma leika dauþaus þis nih witoþcf. Is. 63:9
16. nih praufeteis nih staua[ns] nih þiudanos unh-
17.[......saihvis] in þizei witoþ ta[ik]n warþ. stau-
18.[ai] fra[t]rudan warþ. praufetum usquman[..]
19.warþ weihaim [...................]riurida[.]
20.[.....]frawardida[..................] meinana [..]
21.n[...]e [...] ei waurkjaiþ [......] anana[..]
22.alla[........] unsa[r] [.........]adai waurþun
23.wulþu[................] in allaim wailadede is awi-Rm. 1:8
24.liudo gþa (= guda) meinamma þairh i(es)u x(ristu) saei ist nas-1 Tim. 4:10
25.jands allaize manne þishun þize ga[l]aub-
26.jandane. sa a[u]k þa(n) qaþ ganasjiþ manageinMt. 1:21
f. 1v
1.seina af frawaurhtim ize. [..............................]Mt. 1:21 (cont’d)
2.in [a.]jam apaustaul[u] sama [......................]
3.qiþanda [..] staua[.] þa(n) qaþ [....................... us]Jn. 6:31 (?)
4.himina atgiban mat[..............................................]
5.ganisan. weis [alja] in namin [...................] þeinai-
6.zo. þa(n) naseinai sa [.....]ma [.] ist nih mitads þei-
7.naizo[.....................................] israel. na-
8.sei mik f(rauja) [..........................] ma midja-
9.sweipainai. sa[.............................................] ald[..] s[..]
10.ai. [..]os [....................................] a[...] e [g(u)þ] [.....] israel-
11.is faraon[.] jah [......................................] ganasides
12.þaiei jainans [....................................................]
13.re [.]an mis ala[..........................]num jah [.] ak is [.....]
14.aleikamma an[...] ei [...............................]andeis gana-
15.sides, þuei [......................................] frijondane aiwa ne
16.[..]nþ in [..................................]a ganasides
17.þu nu þa(n) qaþ fr(auj)a jah mik nasei ei hv[.....] [qi]þanPs. 3:7
18.[...] in gþa (= guda) naseins meina jah wulþus meinsPs. 61:8
19.jah f(rauj)ins ist naseins jah ana managei þeinaiPs. 3:9
20.þiuþeins þeina. nasei nu m[ik] [............] alja
21.allans þans wenjandans du þus þuei jah pai-Ps. 5:12/Mt. 14:29
22.tru [...] hvan andstandanda ana marein gana-
23.sides. at paitrau qiþandin nasei unsis þai
24.qaþ fraqistnam, bi þanei jah ana [.....]
25.qiþanda in tojam insandei [du i] at marein jahAct. 10:32
26.athait seimona saei ananamnida paitrus
f. 2r
6.[hi]minis jah wairþa galeiks þamma hauhistins a-Is. 14:14-15
7.kei jainþro dalaþ atdraga þuk þa[n] qaþ imma
8.frauja allwaldands: unte g(u)þ hauhairtaim andstan-1 Pt. 5:5
9.diþ g(u)þ haunidam gibiþ anst. bi þanei gameliþ
10.ist: hvaiwa usdraus us himina satana [dia] sa in maur-Is. 14:12
11.gin urrinnanda bi þanei f(rauj)a qaþ: sahv satananLc. 10:18
12.swe lauhmunja dri[u]sandan us himina in hvis
13.in hauhairteins seinaizos. inuh þis qiþiþ prau-
14.fetus, [..]aina [..] ni gabauiþ in midjamma gardaPs. 100:7
15.meinamma taujands hauhairtein [.....] in þam-
16.ma faura su[..]wa n[...] a[..]ra[...]þ þatei ni sijai
17.g(u)þ swe allai [...........] praufetu insakan
18.jah qiþan. qaþ unfroþs in hairtin seinammaPs. 13:1
19.nist g(u)þ; sa sama gateihiþ [...] bi þamma qiþa-
20.nin qaþ: unsibjis ei frawaur[k]jai in sis silbin [...]Prv. 8:36
21.sa sama ist jah fijands. bi þamma gamelidin [...]
22.jands qam nasjan gatawida [.........] diabau-
23.lu. jabai nist g(u)þ [..] hvas gataih þus þata namo hvas þus
24.gakannida [........] ak ei in þamma afletiþ in þam-
25.ma sik afdomeiþ jah frawardeiþ jabai nist g(u)þ
26.bi hvana qaþ [praufetes] gatawida g(u)þ þana mannanGn. 1:27
f. 2v
6.da anþar du imma. jabai nist g(u)þ bi hvana qaþMt. 1:23
7.esajias sai magaþs in kilþein ganimiþ jah
8.gabairiþ sunu jah haitand namo is enmanuel
9.þatei ist gaskeiriþ miþ unsis g(u)þ jabai nist
10.g(u)þ bi hvana qaþ praufetus g(u)þ meins ni fair-cf. Ps. 37:22/70:12
11.jais þuk af mis jah anþara managa ak ei ni1 Cor. 7:15
12.wilda galaubjan skaidai jah dail[..]da [...]
13.wiste saei daig ainhvarjammeh hairtona izePs. 33:15
14.saei fraþjiþ in alla waurhta ize swaswe qiþ(and)
15.sumai, þaiei habaidedun hiwi gagudeins iþII Tim. 3:5
16.maht izos inwidandans þaiei iddjedun in wast-Mt. 7:15
17.jom lambe iþ innaþro sind wulfos wilwan-
18.dans. swaleiks wissa hva [....] ak ei [.......]
19.qam swesamma [..............] swa sa gar[....]an sa
20.afguda farao saei [maþ...............] þis jah is-Ex. 8:32|14:27|15:4 ?
21.rael ni fraleta[......] þis jah in marein [......]
22.sagqids warþ [......]jand [...........] na-Dn. 3:15
23.bukaudaunausaur ohta sis [.................]
24.þrim magum hvaleiks g(u)þ saei usþinsai izwis
25.us handum meinaim [...] þis jah in [.........]a þis
26.warþ du jiu[.]ta jah [.........] allawerein
Key:
  • new forms; e.g., unsibjis (f. 2r, 20)
  • unattested; e.g., atdraga (f. 2r, 7)
  • unattested passages; e.g., “gatawida g(u)þ þana mannan” (f. 2r, 26)
  • attested passages; e.g., “þaiei habaidedun hiwi” (f. 2v, 15)
  • Latin Vulgate reference; e.g., Ps. 11:8 (f. 1r, 5-7)

1 Finazzi, Rosa Bianca; Tornaghi, Paola. Gothica Bononiensia: Analisi linguistica e filologica di un nuovo documento, Aevum, 87 (2013), fasc. 1, pp. 113-155), ISSN 0001-9593